โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

ศูนย์ถันยรักษ์

  • ประวัติความเป็นมาของศูนย์ถันยรักษ์
  • มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดตั้งศูนย์ถันยรักษ์ขึ้นที่โรงพยาบาลศิริราช โดยความร่วมมืออย่างดียิ่งของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยเต้านมครบวงจร และเป็น สถานที่ให้การอบรมแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ในเรื่องการวินิจฉัยมะเร็งเต้านม ด้วยความพร้อมทุกด้าน ได้แก่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ระบบควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ (QC&QA System) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย รวมทั้งมี รังสีแพทย์ พยาบาล และนักรังสีการแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการบริการ อย่างมีคุณภาพ จึงทำให้ปัจจุบัน ศูนย์ถันยรักษ์มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และได้รับความสนใจจากโรงพยาบาล รัฐบาล และเอกชน ส่งแพทย์และนักรังสีการแพทย์ เข้ามาศึกษาและดูงานเป็นจำนวนมาก ยิ่งไปกว่านั้น ยังร่วมกับคณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทำการศึกษาวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและรักษามะเร็งเต้านม ของผู้หญิงไทย

    เมื่อก่อตั้งศูนย์ถันยรักษ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้มีพระราชดำรัสกับ นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ ผู้ริเริ่มโครงการ และเลขาธิการมูลนิธิฯ ต่อมาเป็นประธานศูนย์ถันยรักษ์ว่า "ให้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ที่ศูนย์ถันยรักษ์ ให้ดูแลคนจนและคนรวยอย่างเท่าเทียมกัน"

    ศูนย์ถันยรักษ์ จึงได้นำพระราชดำรัสทั้งสองประการ มาเป็นนโยบายการทำงานของศูนย์ถันยรักษ์ งานของศูนย์ถันยรักษ์ ประกอบด้วยงานบริการวินิจฉัยโรคของเต้านมอย่างครบวงจร ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล โดยมีระบบควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ (QC & QA system) รวมถึงมีระบบการเก็บข้อมูลรายงานผลแมมโมแกรม และรายงานสถานะมะเร็งของผู้ใช้บริการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ย้อนหลัง หาค่าตัวชี้วัดทางสถิติและนำมาเปรียบเทียบกับ ค่ามาตรฐาน (Medical Audit) ทั้งนี้ เพื่อการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีระบบการประเมินและติดตามการรายงานผลแมมโมแกรมของรังสีแพทย์ นอกจากนี้ ศูนย์ถันยรักษ์ยังมีรังสีแพทย์ พยาบาล และนักรังสีการแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความตั้งใจ ในการให้บริการที่มีคุณภาพ จึงทำให้มีผู้มาใช้บริการ เพิ่มมากขึ้นทุกปี

    ศูนย์ถันยรักษ์ ได้ให้การอบรมเรื่องการวินิจฉัยโรคเต้านมแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยทางศูนย์ถันยรักษ์ได้รับแพทย์ นักรังสีการแพทย์ เข้ามาศึกษาดูงาน เป็นจำนวนมากทุกปี ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีโครงการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศึกษาวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษามะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทย และร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขทำโครงการ สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

    "ผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม" พระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี