โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ

  • ความเป็นมาของโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
  • ปัจจุบัน พบว่าโรคมะเร็งเต้านม มีอัตราการป่วยและอัตราการตายสูงขึ้นทั่วโลก และการค้นคว้าหาสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคยังไม่สามารถค้นหาได้ ซึ่งโอกาสที่สตรีจะป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านมนั้น ยังไม่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือดีที่สุดมาช่วย ดังนั้น การตรวจเต้านมอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้ค้นพบก้อนที่น่าสงสัยตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งเป็นวิธีที่นำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพได้ ด้วยเหตุนี้การให้ความรู้แก่สตรีไทยเพื่อใช้ในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self Early Detection Early Protection) จึงมีความสำคัญและเป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งยังไม่สามารถพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีราคาแพงได้

    มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เนื่องในวโรกาสครบรอบ 100 ปี สมเด็จย่า โดยอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี จากสถิติศูนย์ถันยรักษ์ที่ผ่านมา พบว่าผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมตั้งแต่อายุน้อยกว่า 35 ปี จึงเล็งเห็นความสำคัญ และได้จัดทำ “ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ” มีการแต่งตั้งคณะทำงาน โดยนพ.วัลลภ ไทยเหนือ กรรมการมูลนิธิ พอ.สว. ซึ่งเป็นที่ปรึกษามูลนิธิถันยรักษ์ฯ รับเป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งมีการกำหนดพื้นที่ดำเนินงานที่เหมาะสมกับการติดตามผลอย่างเป็นระบบในระยะยาว (Long Term Follow Up) เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงคุณภาพมาเป็นแนวทางสำหรับการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมของสตรีไทยอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จย่า ที่ประสงค์ให้สตรีไทยปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งกำลังเป็นโรคที่คุกคามคุณภาพชีวิตของสตรีไทยเพิ่มขึ้นทุกขณะ ดังนั้น การดำเนินงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าให้สำเร็จตามพระราชประสงค์ จึงเป็นเรื่องที่ควรสนับสนุน