เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ประชุมโครงการสืบสานฯ ที่โรงแรม มิราเคิล

 

กำหนดการประชุม

1. มอบเครื่อง Ultrasound โดยท่านจิรายุ อิศรางกูล ณ.อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิ ถันยรักษ์
2. เปิดประชุมโดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร รมต.สาธารณสุข
3. ความก้าวหน้าและก้าวต่อไปของโครงการสืบสานฯ นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ประธานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
4. บทบาทของ ultrasound ในโครงการสืบสานฯ ปัจจุบันและอนาคต นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ เลขาธิการมูลนิธิ ถันยรักษ์
5. ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินโครงการและผลการใช้ Ultrasound พระราชทาน จาก 4 จังหวัด 4 ภูมิภาค
    - จังหวัดเชียงราย
    - จังหวัดนครราชสีมา
    - จังหวัดจันทบุรี
    - จังหวัดสุราฎร์ธานี
6. Data Collection Evidence base program กับการพัฒนาโครงการสืบสาน ฯ 1 ตค.-30 มิ.ย.59 บรรยายโดย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
7. แบ่งกลุ่มวางแผนการขยายผลการดำเนินงานใน 4 ภูมิภาค
8. นำเสนอประชุมกลุ่ม อภิปรายทั่วไป

ปัจจัยความสำเร็จ
1. เชี่ยงราย  กล่าวถึงความร่วมมือของภาคึเครือข่ายในการดำเนินการ ทั้งแม่บ้านมหาดไทย ตำรวจ รวมถึงเครือข้ายอื่นๆ ส่งผลต่อการดำเนินให้เกิดประสิทธิภาพ
2. นครราชสีมา 
    - เครื่องแรก Node ปากช่องซึ่งมีรังสืแพทย์ และรับผิดชอบอำเภอใกล้เคียงอีก 4 อำเภอ 
    - เครื่องที 2 ครบุรี ไม่มีรังสีแพทย์ แต่มีศัลยแพทย์ รับผิดชอบ 4 อำเภอ โดยพบ Ca 9 ราย โดยผ่่าที่ครบุรี แต่ส่ง chemo ที่ รพ.มหาราช
    - อำเภออื่นๆ ให้หัวทะเล รับผิดชอบประมาณ 10 อำเภอ ส่วนที่เหลือ รพ.มหาราช เป็นคนรับผิดชอบ
    - สรุป ตรวจ 1,042 ราย ผิดปกติ 444 ราย เป็น Cyst ประมาณครึ่งหนึ่ง เป็นมะเร็ง 22 ราย
3. จันทบุรี  เน้นเรื่องการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดคุณภาพ มากกว่าจะดำเนินการเพื่อให้ได้แต่ปริมาณ
4. สุราษฎร์ธานี
    - ความเข้าใจผิดว่า แพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข ตรวจเต้านมได้ดีกว่า เจ้าของเต้านม
    - คนที่ตรวจเต้านมได้มีประสิทธิภาพดีที่สุด
    - การดำเนินการควรสร้างองค์ความรู้และการเรียนรู้เพื่อพัฒนางาน
    - 4-5 ปีที่ผ่านมา ทักษะการครวจเต้านมยังไม่ดี เนื่องจากยังไม่สามารถลด Cancer Size และ staging ได้ ซึ่งอาจจะระยะยังสั้นไปในการ empower คน การทำโครงการจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อสามารถที่จะลด size & Staging ได้ และต้องศึกษาว่าจะทำอย่างไร เพื่อที่จะสามารถลด size & Staging และสามารถเพิ่ม survival rate ได้
    - การใช้ US มาสนับสนุนองค์ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญ  เพื่อเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

เอกสารอ้างอิง

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 1 ต.ค.55-30 มิ.ย.59
    - Abstract
    - สรุปผลการดำเนินการ
 

รูปกิจกรรม


repliche rolex replica watches uk imitazioni rolex
 
KUBET