เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ประชุมกลุ่มจังหวัด ภาคกลางที่โรงแรมมณีจันทร์ จ.จันทบุรี

 

กำหนดการประชุม

วันที่ 15 ธ.ค.59

1. กำหนดการประชุม

2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม จังหวัดจันทบุรี นพ.วรา เศลวัฒนกุล นพ.เวชกรรมป้องกัน

3. สถานการณ์และการบริหารจัดการระบบข้อมูลของโครงการสืบสานฯ นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการโครงการสืบสานของจังหวัดในภาคกลาง


วันที่ 16 ธ.ค.59

1. พิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมกับประสิทธิผลในพื่นที่ โดย นพ.วัลลภ ไทยเหนือ

2. บทบาทของ Ultrasound ในโครงการสืบสาน นพ.เฉลิมเดช กรรณวัฒน์ รองประธานโครงการสืบสานฯ

3. ความรู้และเทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตนเอง นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ เลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์

4. แบ่งกลุ่ม เพื่อระบบสมอง การพัฒนาระบบติดตามประเมินผล

5. สรุปและอภิปราย

    - พื้นที่ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 นั้นให้ส่งข้อมูลยืนยันการ BSE เหมือนเดิม คือส่งผ่าน Web ทุกไตรมาส

    - อำเภอที่จะดำเนินการใหม่ (ทั้ง 21 จังหวัดเดิม และจังหวัดใหม่)นั้น ให้

        - ขึ้นทะเบียน (register) หญิง 30-70 ปี ทำครั้งเดียวผ่าน JHCIS หรือ Hosxp

        - ในกรณีที่พบ ผป.มะเร็งเต้านม ในหญิงที่ขึ้นทะเบียน ให้บันทึกโปรแกรมผ่าน web ที่ www.hpc.go.th/bse หรือที่ QR code ด้านล่าง

        - สำหรับการยืนยันการ BSE โดย อสม. ไม่ต้องส่งข้อมูล Exam รายไตรมาส แต่ใข้ระบบรายงานเมื่อควบคุมกำกับแทน ตามแบบฟอร์ม

    - ในรายที่เป็นมะเร็งเต้านม

        - ให้ตรวจสอบบันทึก BSE โดยนับย้อนหลังไป 12 เดือนนับจากเดือนที่วินิจฉัยไป 12 เดือน ว่า BSE สม่ำเสมอหรือไม่ ถ้า BSE อย่างน้อย 2 เดือนครั้งใน 12 เดือนดังกล่าวถือว่า BSE สม่ำเสมอ แล้วให้บันทึกใน Field ของการตรวจเต้านมว่า สม่ำเสมอ หรือ ถูกต้องหรือไม่  โดยจะใช้ข้อมูลที่ส่วนนี้ในการกำหนดว่า BSE สม่ำเสมอหรือไม่ แทนการส่งข้อมูลรายไตรมาส

        - สถานบริการที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ให้ shared ข้อมูลไปที่ สถานบริการที่เกี่ยวข้อง

        - ให้พิมพ์ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมตามฟอร์ม BCI เก็บไว้ที่หน้างานด้วย

        - สถานบริการให้เปลี่ยน password ด้วย เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

4. โครงการหารือว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ ในรายที่เป็นมะเร็งเต้านม ให้ถ่ายรูป สมุดบันทึกการ BSE หน้าที่บันทึก BSE ในรอบ 12 เดือนก่อนการวินิจฉัยแล้ว Upload รูปขึ้น web ที่ประชุมสรุปว่า มีความเป็นไปได


รูปกิจกรรม

คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี