เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ประชุมกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ Greenery Resort เขาใหญ่

 
หัวข้อการประชุม
1. วาระการประชุม
2. สถานการณ์และการบริหารจัดการระบบข้อมูลของโครงการสืบสานฯ นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล 
แบบฟอร์มการกำกับติดตาม
    - Form_BSE_Summary_3/1 - 3/3 pdf 
    - Form_BSE_Summary 3/1 -3/3 (Excel) 
3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม นพ.วัลลภ ไทยเหนือ
4. การดำเนินการของจังหวัดนครราชสีมา