เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ประชุมโครงการสืบสานฯ ที่ สสจ.ชลบุรี

 

กำหนดการประชุม

1. กำหนดการประชุม

2. ประเทศไทยได้อะไรจากโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม นพ.วัลลภ ไทยเหนือ

3. ความร่วมมือของมูลนิธีถันยรักษ์ฯและกระทรวงสาธารณสุขในโครงการสืบสาน นพ.เฉลิมเดช กรรณวัฒน์

4. การอภิปรายปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการสืบสาน  กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี

    - รพ.ท่าวุ้ง

    - รพ.สต.บางงา

5. การบริหารจัดการระบบข้อมูลของโครงการสืบสาน นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุุล

6. ภาพกิจกรรม


อาจารย์เฉลิมเดช  กรรณวัฒน์ รังสีแพทย์ศูนย์ถันยรักษ์ 

1. มูลนิธิถันยรักษ์ก่อตั้งขึ้นโดยสนองพระราชปณิธานสมเด็จย่า 2 ข้อในการต้านภัยมะเร็งเต้านม คือ

    - ให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงตั้งศุนย์ถันยรักษ์ขึ้น เพื่อให้การวินิจฉัยมะเร็งเต้านม ด้วยวิธีการที่ทันสมัย

    - ให้ดูแลคนยากดีมีจนให้เท่าเทียมกัน โดย

        - ตั้งแต่ปี 2542 ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเน้น การตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self Exam หรือ BSE) เป็นเครื่องมือคัดกรองเบื้องต้น ก่อนที่จะสู่ Clinical Breast Exam (CBE) แล้วถึงจะไปทำ Mammogram

        - ตั้งแต่ปี ต.ค.55 จนถึงปัจจุบันได้ทำโครงการ 5 -10 ปี ชื่อ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

        - ในปี 2558 ได้สนับ Ultrasound แบบเคลื่อนที่ มาเสริมในเรื่องการคัดกรองร่วมกับ BSE ให้กับจังหวัดที่ร่วมโครงการ เนื่องจากเหตุผล

            - ราคาถูกกว่า

            - ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาก

            - มีแบบ Portable สามารถที่จะเคลื่อนไปใช้ในพื้นที่ห่างไกลได้

            - เต้านมของหญิงไทยส่วนใหญ่เป็นแบบ Dense breast ซึ่งทำ Mammogram จะเห็นไม่ชัดอย่างไรก็ต้องทำ US อยู่ดี

            - ก้อนที่เต้านมของผู้หญิง จะเป็นมะเร็งเพียง 10-15% เท่านั้น โดยส่วนใหญ่เป็น Cyst ซึ่งสามารถที่จะใช้ US คัดกรองล่วงหน้าก่อนก็ได้

2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

    - วัตถุประสงค์เชิงกระบวนการ

        - หญิงอายุ 30-70 ปี ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอร้อยละ 80

        - ส่งต่อในรายที่พบก้อนสงสัยผิดปกติร้อยละ 100
    - วัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์

        - พบก้อนมะเร็งเต้าขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 2 ซม. เพิ่มขึ้น

        - พบมะเร็งระยะแรก (0,1,2) เพิ่มขึ้น

        - อัตราการรอดชีวิตใน 5 ปี สูงขึ้น

3. ส่วนใหญ่ของมะเร็งเต้านมในหญิงนั้นมาด้วยคลำด้วยก้อนด้วยตนเอง (50-80% แล้วแต่การศึกษา)  จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมต้อง BSE เนื่องจากทำได้ง่ายไม่มีค่าใช้จ่าย และวิธีการ BSE แนะนำ ใช้การดู และคลำ แนะนำให้คลำในท่านอน โดยใช้เทคนิค 3 นิ้ว 3 สัมผัส

4. อนาคตจะใช้ ABUS คือ Automated breast Ultrasound โดยใช้ technician เป็นคนทำ และ software ในเครื่องจะเป็นผู้ประมวลผล แล้วรายงานออกมาห เหมือนเครื่องตรวจ EKG

ภาพกิจกรรม replica watches uk 

replica watches