เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ประชมเยี่ยมเสริมพลังโครงการสืบสาน ที่ สุนีย์ แกรนด์โฮเต็ล

 
การประชุมเยี่ยมเสริมพลัง (Empowerment Visit) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 19 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 206 คน) 
หัวข้อ
Download
1. 5 ปี ผลการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม (นพ.วัลลภ ไทยเหนือ)
2. ความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองและประโยชน์ของการใช้ Ultrasound (นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์)
3. การบูรณาการงานของมูลนิธิพอ.สว. และมูลนิธิถันยรักษ์ (นพ.สมชาย เชื้อเพชระโสภณ)
4. การเก็บและใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล)
5. แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการสืบสานฯ (นพ.เฉลิมเดช กรรณวัฒน์)
6. การบูรณาการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม กับ งานพอ.สว. (สสจ.ร้อยเอ็ด)