เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ประชุมโครงการสืบสานฯ ห้องประชุม กรมอนามัย

 

วาระการประชุม

1. นโยบายและแนวทางการดำเนินงานมะเร็งเต้านม นพ.วชิระ เพ็งจันทร์
2. ความคาดหวังโครงการสืบสานฯ ท่าน วัลลภ ไทยเหนือ
3. กระทรวงสาธารณสุขกับการต้านภัยมะเร็งเต้านมแบบบูรณาการ โดย ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุ
4. โครงการสืบสาน ในส่วนของ มูลนิธิถันยรักษ์ นพ.ธรรมนิตย์ 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
    - จังหวัดนครราชสีมา
    - จังหวัดสกลนคร
    - จังหวัดจันทบุรี
    - จังหวัดเชียงราย
    - จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6. ระบบข้อมูลและความสำเร็จของโครงการ นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล

ผลสรุปจากการประชุม & อภิปรายทั่วไป

1. การดำเนินการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 3 ปีที่ผ่านส่งผลเกิดผลสำเร็จ โดย กลุ่มที่ Regulary BSE จะมีโอกาสพบ ขนาดก้อนไม่เกิน 2 ซม. และการพบมะเร็งระยะเริ่มแรก แตกต่างอย่างมีนับสำคัญทางสถิติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ถ้าอัตราการครอบคลุมของ Regular BSE มากกว่า 72%
2. จะขยายผลดำเนินการ
    - ขยายผลไปทุกอำเภอใน 21 จังหวัดที่ร่วมโครงการเดิม (ทำทั้งจังหวัด)
    - ท่านรองปลัดกระทรวงให้นโยบายว่าในจังหวัดที่เหลือที่ไม่ได้ร่วมโครงการ ให้ดำเนินการ 1 อำเภอต่อ จังหวัด
3. กรณีที่ Portable Ultrasound เสีย ทาง BJC รับประกัน 5 ปี ให้ส่งซ่อมที่ BJC
 

รูปกิจกรรม

บาคาร่าออนไลน์