เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การจัดนิทรรศการ บรรยายให้ความรู้กับพนักงานของหน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป

  มูลนิธิถันยรักษ์ฯร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยมีการเข้าไปจัดนิทรรศการเพื่อให้ประชาชนได้รู้จักและตระหนักถึงการป้องกันและดูแลตัวเองให้พ้นจากภัยของมะเร็งเต้านม นอกจากนี้ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่ของศูนย์ถันยรักษ์ไปสาธิตวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และจัดแพทย์ไปบรรยายให้ความรู้ที่ถูกต้องพูดถึงสถานการณ์มะเร็งเต้านมของผู้หญิงไทยในปัจจุบัน อีกด้วย
 
หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิถันยรักษ์
• บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
• โรงพยาบาลสมุทรปราการ
• บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
• สถานทูตสหรัฐอเมริกา
• กรมการค้าต่างประเทศ
• HARD ROCK CAFE PATTAYA
• บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
• สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
• โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก
• มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• กรมสรรพาวุธทหารบก
• เทศบาลนครนนทบุรี