เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การตรวจวินิจฉัยในศูนย์

Screening Test

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เป็นการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติหรือมะเร็งในระยะแรกเริ่ม หมายถึง การตรวจค้นหามะเร็งโดยที่ยังไม่มีอาการของมะเร็งปรากฏออกมา การค้นพบมะเร็งเต้านมก่อนที่จะเกิดอาการมักจะให้ผลการรักษาดี มะเร็งเกือบทุกชนิดหากค้นพบในระยะเริ่มแรกจะให้การรักษาได้ผลดี ดังนั้นการค้นพบตั้งแต่เริ่มเป็นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมประกอบไปด้วย
• การใช้เครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านมเพื่อการวินิจฉัย (screening mammography)
• การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงถ่ายภาพเต้านม (ultrasound)

Diagnostic Test

การตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านม แพทย์จะส่งตรวจหลังจากมีการตรวจพบก้อนผิดปกติ (ทั้งจากการตรวจเต้านมด้วยตนเองหรือการเอกซเรย์) หรือพบการมีแคลเซียมเป็นจุดที่ผิดปกติจากการตรวจเอกซเรย์ ซึ่งแพทย์จะต้องทำการตรวจว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งหรือไม่ ซึ่งวิธีที่จะใช้ในการวินิจฉัย มีด้วยกันหลายวิธี ขึ้นอยู่กับแพทย์จะพิจารณาว่าควรตรวจด้วยวิธีใด ทั้งนี้ การวินิจฉัยแพทย์จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ประกอบ เช่น อายุ การใช้ยาในปัจจุบัน ประเภทของมะเร็ง ระดับความรุนแรงของอาการ และผลการตรวจสอบก่อนหน้านี้ เป็นต้น

วิธีการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมสามารถทำได้ดังนี้
• การใช้เครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านมเพื่อการวินิจฉัย (diagnostic mammography)
• การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงถ่ายภาพเต้านม (ultrasound)
• การเก็บชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา (biopsy)
• การเจาะเซลล์หรือเจาะถุงน้ำ (Aspiration)
• การปักเข็มชี้ตำแหน่ง (Localization)
• การชี้ตำแหน่งที่ผิวหนัง (Skin Mark)
• การฉีดสี (Ductogram)

ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย