เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การเจาะชิ้นเนื้อ (Biopsy)

หลังจากการตรวจวินิจฉัยจาก Mammogram และ Ultrasound เมื่อพบว่ามีสิ่งที่ผิดปกติ การวินิจฉัยขั้นต่อไปก็คือ การเจาะชิ้นเนื้อ ว่าจะเป็นก้อนมะเร็งหรือไม่ การเจาะชิ้นเนื้อนั้นทำได้หลายวิธี คือ

Needle Biopsy

เนื้อเยื่อที่ผิดปกตินั้นปัจจุบันสามารถใช้เข็มเจาะโดยไม่ต้องทำการผ่าตัด การใช้เข็มเจาะเพื่อเอาเนื้อเยื่อที่ผิดปกติมาวิเคราะห์ สามารถทำได้ 2 วิธีใช้อุปกรณ์ที่เป็นเข็มขนาดใหญ่ขึ้น ประมาณเท่ากับเข็มที่เราไปบริจาคเลือด เจาะเข้าไปที่ก้อน แล้วเข็มก็จะตัดเอาเนื้อเยื่อในก้อนมาจำนวนหนึ่ง สำหรับส่งไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิธีนี้มีข้อดีคือได้เนื้อเยื่อมากกว่า FNA และค่อนข้างแม่นยำสูง

1. FNA หรือ Fine Needle Aspiration โดยใช้เข็มขนาดเล็กเพื่อจะเอาเนื้อเยื่อขนาดเล็กมากมาตรวจ สะดวกและใช้เวลาน้อย แต่ที่สำคัญก็คือต้องทำให้ถูกวิธี และมีพยาธิแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการวิเคราะห์

2. Core Needle Biopsy โดยการใช้เข็มที่มีขนาดใหญ่เพื่อเจาะชิ้นเนื้อให้ได้ขนาดใหญ่ พอที่พยาธิแพทย์สามารถตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อได้แม่นยำ

วิธีการทำ Core Needle Biopsy นั้นสามารถทำได้หลายวิธี

Ultrasound Core Biopsy

การเจาะโดยใช้เครื่อง Ultrasound นำทาง

Stereotactic Core Biopsy

มีประโยชน์มากในกรณีที่เนื้อเนื้อเยื่อที่ผิดปกติมี Calcium เกาะอยู่หรือเนื้อเยื่อที่มีขนาดเล็กมาก

วิธีการทำก็คือ ใช้การทำ Mammogram ใน 2 มุม ซึ่งเครื่อง Computer ก็จะคำนวณตำแหน่งสิ่งผิดปกติได้ตำแหน่งที่ชัดเจน

Tomosynthesis-guided biopsy

เป็นการเจาะชิ้นเนื้อโดยใช้การสร้างภาพเต้านม แบบ Digital Tomosynthesis หรือการสร้างภาพ เต้านมแบบ 3มิติ (3D) ด้วยการถ่ายภาพเอกซเรย์ หลายๆมุม แล้วนำภาพมาประมวลผลร่วมกับโปรแกรม คอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณหาตำแหน่งรอยโรค ซึ่ง สามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วด้วยการเลือก ตำแหน่งจากภาพเพียงภาพเดียวเท่านั้น ทำให้ง่ายและ สะดวกสำหรับรังสีแพทย์ในการเจาะชิ้นเนื้อ นอกจากนี้ การสร้างภาพแบบ Digital Tomosynthesis ยังสามารถ แยกแยะรอยโรคหรือเนื้อเยื่อเต้านมที่ซ้อนทับกันได้ ชัดเจนกว่าการสร้างภาพแบบ Conventional Stereotactic Biopsy (2D stereotactic)

การเจาะชิ้นเนื้อโดยระบบ Vacuum Assisted Biopsy ด้วยเครื่อง Mammotome หรือ Suros โดยการใช้เข็มขนาดใหญ่ เจาะบริเวณที่ผิดปกติในเต้านม เข็มนั้นสามารถหมุน รอบได้ 180 องศา และตัดชิ้นเนื้อได้ และใช้ Vacuum ดูดชิ้นเนื้อ การใช้วิธีนี้สามารถได้ชิ้นเนื้อออกมากพอ ด้วยการเจาะเพียงครั้งเดียว และยังสามารถใช้แทนการผ่าตัดเล็กได้ โดยไม่ต้องเปิดแผลใหญ่ เป็นการช่วยพยาธิแพทย์วิเคราะห์ผล ของชิ้นเนื้อได้แม่นยำมากขึ้น