เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การปักเข็มชี้ตำแหน่ง (Needle Localization)

ในกรณีที่ตรวจวินิจฉัยแล้ว พบสิ่งผิดปกติมีขนาดเล็กมาก และจำเป็นต้องผ่าตัด รังสีแพทย์ก็สามารถที่ใส่เข็มในตำแหน่งผิดปกติซึ่งจะเป็น การช่วยศัลยแพทย์ค้นพบตำแหน่งแม่นยำโดยตัดเฉพาะเนื้อเยื่อหรือ Calcium ที่ผิดปกติ โดยเฉพาะเท่าที่จำเป็น (Lumpectomy)