เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การฉีดสี (Ductogram)

บางครั้งเพื่อวินิจฉัยสาเหตุของที่มีของเหลว เลือด ออกจากหัวนม แพทย์จะต้อทำการฉีดสี โดยสอดเข็มขนาดเล็กมากในท่อน้ำนม ในบริเวณหัวนม แล้วฉีดสีจำนวนน้อยมากเข้าไปในท่อ ซึ่งสีที่ฉีดเข้าไปจะทำให้สามารถเห็นก้อนที่มาขนาดเล็กมากในท่อน้ำนมได้ เนื่องจากท่อน้ำนมที่หัวนม มีจำนวนมาก 8 - 16 ท่อได้ ดังนั้นในการทำ Ductogram นั้นจะทำได้ในเวลาที่มีของเหลวออกมาก่อนทำ ถ้าไม่มีของเหลวให้เห็นก่อนทำเราก็ไม่สามารถทำ Ductoram ได้