เบอร์โทร 0-2411-5657-9

เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมกราฟี่ (Digital Mammography)

เครื่องแมมโมแกรมเป็นเครื่องมือการตรวจทางรังสีชนิดหนึ่งด้วยการใช้รังสีเอ็กซ์ เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะ โดยใช้ปริมาณรังสีในการถ่ายภาพเนื้อเยื่อของเต้านมน้อยกว่าการถ่ายเอกซเรย์ทั่วไป แต่มีความสามารถในการถ่ายภาพเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยได้ละเอียดกว่ามาก โดยทั่วไปในการตรวจวินิจฉัยจะถ่ายภาพเต้านมแต่ละข้างจำนวนข้างละ 2 ภาพ ด้วยการบีบกดเนื้อเต้านมและทำการถ่ายภาพเต้านมจากด้านบนและด้านข้าง รวมการถ่ายภาพแมมโมแกรมในระบบมาตรฐานจำนวนทั้งสิ้น 4 ภาพ และอาจมีการถ่ายภาพแมมโมแกรมเพิ่มเติมในกรณีที่พบตำแหน่งความผิดปกติหรือเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการตรวจวินิจฉัยของรังสีแพทย์

ในการถ่ายภาพแมมโมแกรมสามารถตรวจพบจุดหินปูนที่มีขนาดเล็กมากๆ ในเต้านมได้ดีกว่าการตรวจวิธีอื่น ซึ่งหินปูนบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและพยาธิสภาพอื่นๆ ซึ่งมีขนาดเล็กมากไม่สามารถคลำได้พบจากการตรวจคลำเต้านมด้วยตนเอง และอาจไม่พบจากการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ แต่สามารถตรวจพบได้ชัดเจนจากการตรวจแมมโมแกรม ดังนั้นการถ่ายภาพแมมโมแกรมจึงมีประโยชน์อย่างมากในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมได้ในระยะแรกเริ่ม

ศูนย์ถันยรักษ์มีเครื่องแมมโมกราฟี่ ทั้งหมด 3 เครื่อง

- 2D Digital Mammography จำนวน 1 เครื่อง
- 3D Digital Mammography จำนวน 2 เครื่อง

เครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบ 3 มิติ (Digital Mammography with Tomosynthesis) สามารถถ่ายภาพได้ทั้ง 2 มิติ 3 มิติ พร้อมกันได้ในครั้งเดียว ช่วยให้ผลการตรวจวินิจฉัยที่ละเอียด ทำให้ตรวจพบมะเร็งเต้านมได้แม่นยำขึ้น เพราะสามารถแยกชนิดของก้อนเนื้อระหว่างก้อนเนื้องอกธรรมดาและก้อนเนื้องอกที่เป็นมะเร็งเต้านม ได้อย่างชัดเจน

รังสีแพทย์สามารถดูภาพได้ในแต่ละมิติหรือแต่ละสไลด์จากภาพ Reconstruction เพื่อดูขอบเขตและรูปร่างของก้อนเนื้อที่สงสัย สามารถแยกแยะความแตกต่างของไขมันและเนื้อเยื่ออื่นๆ รวมทั้งท่อและต่อมต่างๆในเต้านม นอกจากนี้ยังสามารถตรวจพบหินปูนที่มีขนาดเล็กมากๆ ที่คาดว่าจะผิดปกติ อาจกลายเป็นมะเร็งในอนาคต ทำให้สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จึงมีโอกาสรักษาหายขาดได้สูงมาก เครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบ 3 มิติ ไม่ต้องกดเต้านมคนไข้มากเหมือนแบบเดิม เนื่องจากเป็นการถ่ายภาพในหลายๆมุม แล้วนำภาพมาประมวลผลเป็น 3 มิติ ทำให้ไม่ต้องใช้แรงกดคนไข้มาก อีกทั้งรังสีแพทย์ยังสามารถอ่านผลได้สะดวก ชัดเจนและแม่นยำขึ้น ลดอัตราการเรียกคนไข้กลับมาตรวจซ้ำ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองคนไข้ ในการเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านม


แหล่งข้อมูล : ศูนย์ถันยรักษ์

www.si.mahidol.ac.th