เบอร์โทร 0-2411-5657-9

Trident Specimen Radiography System

(ศูนย์ถันยรักษ์ มีจำนวน 1 เครื่อง)

Trident Specific Radiography System เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพทางรังสีให้กับสิ่งส่งตรวจที่ได้ ออกมาจากเต้านมก่อนส่งชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยา เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มคุณภาพให้แก่ การถ่ายภาพทางรังสีโดยเฉพาะ ช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพสิ่งส่งตรวจ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขั้นตอนในการทำงาน