เบอร์โทร 0-2411-5657-9

BSGI (Breast Specific Gamma Imaging)

(ศูนย์ถันยรักษ์ มีจำนวน 1 เครื่อง)

เครื่อง BSGI เป็นเครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคของเต้านม เพิ่มเติมด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาโดยการฉีดสารเภสัชรังสีเข้าไปในเส้นเลือดดำ โดยสารนี้จะไปจับบริเวณที่มีความผิดปกติภายในเต้านม จากนั้นจึงทำการถ่ายภาพเต้านมทั้ง 2 ข้าง

การตรวจด้วยเครื่อง BSGI นี้ได้รับการรับรองจาก FDA ของ USA และ E-Mark ของ Europe ซึ่งปัจจุบันได้มีการใช้เครื่องมือนี้ใน USA และ Europe เป็นจำนวนมากอย่างแพร่หลาย โดยมีรายงานผลการศึกษาของ USA และทาง Europe ว่า Sensitivity – specificity ของ BSGI เท่าเทียมกับการใช้ MRI และมีอัตราส่วนของ false positive 5% ต่อ 25% เมื่อเทียบกับ MRI