เบอร์โทร 0-2411-5657-9

PACS (Picture Archiving and Communication System)

(ศูนย์ถันยรักษ์มี PACS Work Station จำนวน 12 Units)

ระบบ PACS คือ ระบบที่ใช้ในการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ (Medical Images) หรือภาพถ่ายทางรังสี โดยมีการรับ-ส่งข้อมูลภาพในรูปแบบดิจิตอลผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน DICOM ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บ ส่งผ่าน และเรียกข้อมูลที่เก็บไว้อยู่ในระบบได้ตลอดเวลา ทำให้รังสีแพทย์สามารถเปรียบเทียบภาพต่างๆ ได้ตลอดเวลาและวางแผนการตรวจวินิจฉัยได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้การตรวจวินิจฉัยและการรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น


แหล่งข้อมูล :

http://med.mahidol.ac.th