เบอร์โทร 0-2411-5657-9

เครื่องมือในการทำหัตถการของเต้านม (Breast intervention)

Digital stereotactic prone table

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับถ่ายภาพทางรังสีเต้านมแบบ 3 มิติ เพื่อระบุตำแหน่งของรอยโรคที่พบว่ามีความผิดปกติจากภาพถ่ายแมมโมแกรมโดยเครื่องจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ในการระบุตำแหน่งที่แน่นอน ของรอยโรค ทั้งในแนวแกน x,y,z ซึ่งจะทำให้การเจาะพิสูจน์ชิ้นเนื้อ และการวางตำแหน่งของการผ่าตัดของแพทย์ถูกต้องและแม่นยำมาก

ในการทำหัตถการด้วยเครื่องมือนี้มี 2 วิธีการ

1. การเจาะตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy)

Core Needle Biopsy
Vaccuum Assisted Biopsy System
SUROS Vaccuum Assisted Biopsy System

MAMMOTOME Vaccuum Assisted Biopsy System
(ปัจจุบันศูนย์ถันยรักษ์ได้ยกเลิกการใช้งานเครื่องนี้แล้ว เนื่องจากได้มีการนำเครื่องมือที่มีความทันสมัยมากกว่า มาทดแทน)

2. Wire Localization

Ultrasound Guidance เป็นการระบุตำแหน่งที่จะทำที่จะทำหัตถการสำหรับรอยโรคที่ตรวจพบด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ อย่างเช่น ก้อนเนื้อ หรือ ถุงน้ำ เป็นต้น