เบอร์โทร 0-2411-5657-9

FAQ

ตอบ :  test

ตอบ :  ระยะแรกไม่มีอาการอะไร คลำก้อนไม่ได้ จะตรวจค้นพบได้ด้วยการถ่ายเอกซเรย์เต้านม หรือที่เรียกว่า แมมโมแกรม (Screening Mammogram) ผู้ที่เป็นมะเร็งส่วนใหญ่ (90%) มักจะคลำก้อนได้ ซึ่งแสดงว่าเป็นมาแล้ว 1- 2 ปี แต่การทีคลำเจอก้อนไม่ได้หมายความว่า ก้อนทีคลำได้ทุกก้อน คือ มะเร็ง 15-20% ของก้อนที่คลำได้เท่านั้น ที่เป็นมะเร็ง แต่ก็มีผู้เป็นมะเร็งบางส่วน (10%) ไม่มีก้อน แต่มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังและหัวนม เช่น บุ๋ม นูน หรือเปลี่ยนสี ดังนั้น การดูแลป้องกันมะเร็งเต้านมจึงมี 3 ขั้นตอนด้วยกัน ซึ่งเราเรียกว่า แผนดูแลสุขภาพ เต้านม 3 ขั้นตอน

1. ตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยการคลำ การดูผิวหนังและหัวนม (ดูแผ่นพับวิธีการตรวจ เต้านมด้วยตนเอง)

2. ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

3. การทำ Mammogram

ตอบ : ปัจจุบันยังไม่มีผลการวิจัยใดๆ ที่บ่งบอกได้ชัดเจนว่า อะไรเป็นสาเหตุ ที่แท้จริงของมะเร็งเต้านม ดังนั้น การป้องกันที่ดีที่สุด ก็คือ การค้นพบ มะเร็งในระยะแรกให้เร็วที่สุด หรือค้นพบในขณะที่มะเร็งยังไม่กระจาย ออกจากเต้านม ซึ่งสามารถจะรักษาให้หายขาดได้ The Best Protection Is Early Detection (การป้องกันที่ดีที่สุดคือ การค้นพบให้เร็วที่สุด)