เบอร์โทร 0-2411-5657-9

สิทธิประกันสังคม

ขั้นตอนการบริการผู้มาตรวจสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช หรือ โรงพยาบาลอื่น

  • ติดต่อหน่วยตรวจประกันสังคม ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 1 (ตรงข้าม ตึก 84 ปี) เพื่อพบเวชระเบียนประกันสังคม
  • ยื่นเอกสารสิทธิ เช่น บัตรประชาชน, บัตรรับรองสิทธิประกันสังคม, บัตรโรงพยาบาล, เอกสารรับรองค่ารักษาพยาบาล (กรณีต่าง ร.พ.) เพื่อตรวจสอบสิทธิ
  • พบแพทย์หน่วยตรวจคลินิกเต้านม หรือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง แจ้งอาการ/ปรึกษาแพทย์ เพื่อออกใบส่งตรวจวินิจฉัย (ใบคำสั่งแพทย์สั่งตรวจเอกซเรย์เต้านม)
  • นำใบส่งตรวจวินิจฉัยติดต่อขอวันนัดตรวจที่ศูนย์ถันยรักษ์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 7
  • มาตรวจตามวันเวลานัดหมาย โปรดนำใบส่งตรวจวินิจฉัยและเอกสารสิทธิ์ เช่น บัตรประชาชน, บัตรรับรองสิทธิประกันสังคม, บัตรโรงพยาบาลศิริราช, เอกสารรับรองค่ารักษาพยาบาล (กรณีต่าง ร.พ.) ไปยืนยันสิทธิที่หน่วยตรวจประกันสังคม ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 1 (ตรงข้าม ตึก 84 ปี) ก่อนขึ้นมาตรวจที่ศูนย์ถันยรักษ์
  • เมื่อตรวจเอกซเรย์เต้านมเสร็จแล้ว ผู้มาตรวจต้องติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อเซ็นต์ชื่อในใบแจ้งหนี้

หมายเหตุ :

- หากไม่สามารถมาตรวจตามนัดได้ กรุณาเลื่อนนัดโทร 02-4115657-9, 02-4122652-3 ต่อ 301- 307
- กรณีที่มีค่ายาที่สิทธิประกันสังคมไม่ครอบคลุม หรือค่าหัตการที่เกิน 20,000 บาท ต้องนำเวชระเบียนใบสั่งยา / ใบหัตการ ติดต่อพยาบาล