เบอร์โทร 0-2411-5657-9

คณะกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ประธานกิตติมศักดิ์

คณะกรรมการ

ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รองประธานกรรมการ

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล

กรรมการ

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล

กรรมการ

ศ.นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์

กรรมการ

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา

กรรมการ

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

กรรมการ

ผศ.นพ.วิศิษฐ์ วามวาณิชย์

กรรมการ

ศ.คลินิก นพ.พันธุ์ศักดิ์ ลักษณบุญส่ง

กรรมการ

รศ.นพ.สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา

กรรมการ

รศ.นพ. พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์

กรรมการ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.คุณหญิง สำอางค์ คุรุรัตน์พันธ์

กรรมการ

นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์

เลขาธิการและกรรมการ

นาย ยศ เอื้อชูเกียรติ

เหรัญญิก

ที่ปรึกษา

นพ.วัลลภ ไทยเหนือ

ที่ปรึกษา

ศ.นพ.นิตย์ ศุภพงษ์

ที่ปรึกษา

ศ. นพ.ไพรัช เทพมงคล

ที่ปรึกษา

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประธานกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รองประธานกรรมการ

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล

กรรมการ

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล

กรรมการ

ศ.นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์

กรรมการ

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา

กรรมการ

ศ.นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี

กรรมการ

รศ.นพ.พิศิษฐ์ จิรวงศ์

กรรมการ

นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์

กรรมกเลขาธิการและกรรมการาร

นาย ยศ เอื้อชูเกียรติ

กรรมการ

นาง มนัสวี ธาดาสีห์

เจ้าหน้าที่เลขานุการ