โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

หัตถการเต้านม

  • Fine Needle Aspiration (FNA) / Aspiration
  • เป็นการใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็ก ขนาดเท่ากับเข็มที่ใช้เจาะเลือดแทงเข้าไปในก้อนเนื้อหรือถุงน้ำ แล้วดูดเอาเซลล์ที่เป็น ส่วนประกอบของก้อนเนื้อนั้นออกมาตรวจโดยกล้องจุลทรรศน์ วิธีนี้สามารถทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดที่สุด สามารถทำที่ห้องตรวจขณะที่ผู้มาตรวจพบแพทย์ได้เลย แต่มีข้อเสียคือได้เซลล์ออกมาน้อย บางครั้งอาจแปลผลไม่ได้