เบอร์โทร 0-2411-5657-9

อัลตราซาวด์เคลื่อนที่

ความเป็นมาของเครื่อง Portable Ultrasound

  • เนื่องจากความขาดแคลน Mammogram รวมถึงรังสีแพทย์ ประกอบการรณรงค์การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ส่งผลให้ค้นพบ ก้อนที่เต้านมมากขึ้น ซึ่งระยะเวลาการรอการตรวจ Mammogram ยิ่งยาวนานเท่าไร ยิ่งเพิ่มความกังวลให้กับผู้คลำพบก้อน ผิดปกติมากเท่านั้น จึงเกิดแนวคิดที่จะนำ Breast Ultrasound มาใช้ เพื่อคัดกรองรายที่เสี่ยงมาก เช่น เป็น Solid mass หรือ เป็น cyst ที่ขอบไม่เรียบ เพื่อให้ได้รับการทำ Mammogram ได้เร็วขึ้น ส่วนในรายที่ไม่เสียงมาก เช่น เป็น Cyst ขอบเรียบ ก็สามารถใช้การนัด Follow up ได้
  • มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ได้สนับสนุน Ultrasound ให้กับจังหวัดที่ดำเนินการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย มะเร็งเต้านมเต็มพื้นที่ ได้แก่ จังหวัด เชียงราย (โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์) จันทบุรี (รพ.พระปกเกล้า) นครราชสีมา (รพ.ปากช่อง) สุราษฎ์ธานี (รพ.สุราษฎ์ธานี) และจังหวัดที่ดำเนินการ 1 อำเภอ ได้แก่ รพ.วัดเพลง จังหวัดราชบุรี และ รพ.นภาลัย อ.บางคนที จังหวัดสงคราม และมูลนิธิได้ทำการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ เน้นที่พยาบาล หรือนักรังสีเทคนิค ให้สามารถอ่าน Ultrasound ได้ เพื่อที่จะทดแทนรังสีแพทย์ที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด
  • ในระยะแรก การใช้ Ultrasound เป็นลักษณะตั้งรับ ทำให้มีผู้มารับบริการไม่มากนัก แต่มีบางจังหวัดได้พัฒนารูปแบบเชิงรุก โดยทำการรณรงค์ตรวจเต้านมด้วยจนเอง และนัดผู้ที่คลำพบก้อนผิดปกติ หรือสงสัยผิดปกติ ให้มารับการทำ Breast Ultrasound โดยทำในรูปแบบของการเคลื่อนที่หน่วยออกไปยังพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ห่างไกล ทำให้ตรวจได้เพิ่มขึ้น

พิธีมอบเครื่องอัลตราซาวด์ แก่โรงพยาบาล ในโครงการสืบสานฯ 24 กุมภาพันธ์ 2557

พิธีมอบเครื่องอัลตราซาวด์ แก่โรงพยาบาล ในโครงการสืบสานฯ 24 กุมภาพันธ์ 2557

พิธีมอบเครื่องอัลตราซาวด์ แก่โรงพยาบาล ในโครงการสืบสานฯ 24 กุมภาพันธ์ 2557

พิธีมอบเครื่องอัลตราซาวด์ แก่โรงพยาบาล ในโครงการสืบสานฯ 24 กุมภาพันธ์ 2557