เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ศูนย์ถันยรักษ์

มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดตั้งศูนย์ถันยรักษ์ขึ้นที่โรงพยาบาลศิริราช โดยความร่วมมืออย่างดียิ่งของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยเต้านมครบวงจร และเป็นสถานที่ให้การอบรมแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ในเรื่องการวินิจฉัยมะเร็งเต้านม ด้วยความพร้อมทุกด้าน ได้แก่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ระบบควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ (QC&QA System) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย รวมทั้งมี รังสีแพทย์ พยาบาล และนักรังสีการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการบริการอย่างมีคุณภาพ จึงทำให้ปัจจุบัน ศูนย์ถันยรักษ์มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และได้รับความสนใจจากโรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชน ส่งแพทย์และเจ้าหน้าที่ รังสีเทคนิค เข้ามาศึกษาและดูงานเป็นจำนวนมาก ยิ่งไปกว่านั้น ยังร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทำการศึกษาวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและรักษามะเร็งเต้านมของผู้หญิงไทย

แบบสอบถามการใช้บริการ