เบอร์โทร 0-2411-5657-9

คณะผู้บริหาร

รศ.นพ.วิศิษฏ์ วามวาณิชย์

ประธานศูนย์ถันยรักษ์

ศ.คลินิกเกียรติคุณ
พญ. คุณหญิงสำอางค์ คุรุรัตน์พันธ์

รองประธานศูนย์ถันยรักษ์

นายแพทย์ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์

ที่ปรึกษาศูนย์ถันยรักษ์

นางสุชานาฏ ทะสุวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ

นายสุโชติ ฟ้าอรุณ

ผู้จัดการสื่อสารองค์กร

นางสาวอนุสสรา จันทรวิถี

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด