เบอร์โทร 0-2411-5657-9

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม (BREAST CANCER)

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย และในปัจจุบันการศึกษาเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เป็นเรื่องที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าสาเหตุของมะเร็งเต้านมเริ่มต้นที่ความผิดปกติของสารพันธุกรรม โดยมีคำกล่าวว่า มะเร็งเต้านมเป็นโรคพันธุกรรม (genetic disease) แต่ส่วนใหญ่เป็นความผิดปกติของสารพันธุกรรมที่เกิดขึ้นภายหลัง ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิด อย่างไรก็ดีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมในปัจจุบัน ยังมีความซับซ้อนอยู่มากและไม่เพียงพอที่จะอธิบายกลไกการเกิดโรคและการพัฒนาของโรคได้ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องทางพันธุกรรมอย่างเดียว ทั้งสภาวะแวดล้อมและพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อการเกิดโรคซึ่งเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้