เบอร์โทร 0-2411-5657-9

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการวินิจฉัยโรคเต้านมครบวงจรที่ทันสมัย และเชี่ยวชาญ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้เรื่องการตรวจวินิจฉัย และการป้องกันมะเร็งเต้านม เพื่อให้ผู้หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯ

พันธกิจ

  • บริการผู้มาตรวจจากทั่วประเทศในทุกระดับอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกันด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมด้วยทีมแพทย์และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
  • เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในเรื่องเทคนิค วิธีการตรวจวินิจฉัยที่เป็นระบบได้มาตรฐาน
  • เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล สถิติ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องมะเร็งเต้านมและการป้องกัน
  • ประสานและร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ