เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) ได้ให้เกียรติมามอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิถันยรักษ์

 เมื่อวันที่ 23 พศจิกายน 2565
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยคุณพูนสิทธ์ ว่องธวัชชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) ได้ให้เกียรติมามอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ ประธานศูนย์ถันยรักษ์เป็นผู้แทนในการรับมอบ ที่ศูนย์ถันยรักษ์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช
#ศูนย์ถันยรักษ์