เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ร่วมกับกลุ่มทรู และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มอบรางวัลชนะเลิศให้กับ ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ร่วมกับกลุ่มทรู และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
มอบรางวัลชนะเลิศให้กับ โ€œชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโ€
จากการประกวด โ€˜โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม
ตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๕โ€™
รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กรุงเทพฯ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โ€“ มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี โดย นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (กลาง) รองประธานกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ และนางบุษดี เจียรวนนท์ (ที่ ๒ จากซ้าย) เลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ร่วมด้วยนายแพทย์ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ (ที่ ๓ จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ และนายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ ประธานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม (ที่ ๓ จากขวา) และกลุ่มทรู โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการศึกษา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (ซ้ายสุด) พร้อมกันนี้อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง (ที่ ๒ จากขวา) นักวิชาการนิเทศศาสตร์ และคุณชนกวนันท์ รักชีพ (ขวาสุด) ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก และแสดงความยินดีแก่ โครงการสุนันทาร่วมใจ ป้องกันภัยมะเร็งเต้านม ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ relojes replicas รับทุนการศึกษา พร้อมถ้วยเกียรติยศจากมูลนิธิฯ ในการประกวด โ€˜โครงภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปี ๒๕๖๕โ€™ รวมมูลค่ารางวัลอื่นๆ ทั้งสิ้นกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำการคัดเลือกจากการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละชมรมม ด้วยเกณฑ์การพิจารณาตัดสินครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของการรณรงค์สื่อสารเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ความรู้หลักวิชาการที่ถูกต้อง ความคิดสร้างสรรค์ และความยั่งยืนของแผนงาน ตลอดจนจำนวนผลลัพธ์การใช้เครื่องมือ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้และการทดสอบผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) รวมถึงระบบบันทึกการตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเอง (BSE Application) อย่างสม่ำเสมอ ณ ห้องออดิทอเรียม ทรู ดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท ๑๐๑

โครงการสุนันทาร่วมใจ ป้องกันภัยมะเร็งเต้านม ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา พร้อมถ้วยเกียรติยศจากมูลนิธิฯ ได้แก่ นายพรหมพิเชษฐ์ ชาญชัยสกุลวัตร์ (ซ้ายสุด) นางสาวอินทิรา วงษ์ประเสริฐ (กลาง) และนายภาณุวัฒน์ ศิริลพ (ขวาสุด) กล่าวว่า "แรงบันดาลใจในการจัดตั้งชมรมฯ เพราะว่าพวกเราเป็นนักศึกษาพยาบาลที่มีความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมเบื้องต้นอยู่แล้ว จึงอยากสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน ได้เห็นเป็นรูปลักษณะที่ถูกต้องและเหมาะสม เลยร่วมกันจัดตั้งชมรมขึ้นมา ช่วยกันวางแผนในการดำเนินงานต่างๆ และบางคนอาจมองว่าพยาบาลจะอยู่ในกรอบของทฤษฎีมากๆ เราจึงต้องมีการสร้างเครือข่ายในหลายๆสาขา และได้นำความคิดเห็นมาปรับใช้ จึงทำให้ชมรมเรามีกิจกรรมที่หลากหลาย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการคัดเลือกในรอบแรกๆ เพราะได้นำในสิ่งที่คณะกรรมการการท่านแนะนำมาปรับใช้ให้เข้ากับกิจกรรมของชมรมและหลังจากนี้แผนต่อไปคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งหมด 6 วิทยาเขต จะต้องมีชมรมถันยรักษ์ เพื่อเป็นกระบอกเสียง กระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมให้ถึงประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ"

สำหรับผลรางวัลอื่นๆ มีดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รับถ้วยเกียรติยศจากมูลนิธิฯ และทุนการศึกษา
ได้แก่ ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รับถ้วยเกียรติยศจากมูลนิธิฯ และทุนการศึกษา
ได้แก่ ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ทั้งนี้ โ€˜โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ตั้งชมรมถันยรักษ์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๕โ€™ ผนึกกำลังและนำศักยภาพของนักศึกษา จัดตั้งชมรมถันยรักษ์ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการรณรงค์สื่อสารในเขตพื้นที่บริการ สร้างความตระหนักถึงภัยมะเร็งเต้านมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนทุนในการจัดตั้งชมรมฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมส่งโครงการจัดตั้งชมรมถันยรักษ์เข้าประกวด จำนวน ๒๖ แห่งและได้เผยแพร่ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งนักศึกษา บุคลากร และประชาชนได้มากกว่า ๒๐,๐๐๐ คน โ€œมูลนิธิถันยรักษ์ เชื่อมั่นว่า โ€œชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏโ€ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงไทยให้รอดพ้นจากภัยมะเร็งเต้านม ดังพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ สืบไปโ€

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมเทปบันทึกภาพการประกวดรอบชิงชนะเลิศฯ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ โ€“ ๑๗.๓๐ น. ทางช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 37 และ HD 111

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่ย https://drive.google.com/drive/folders/1R9ezqeVGW0pyZzxCAZCpWGqCZh3mBUoX?usp=share_link

#ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม #มูลนิธิถันยรักษ์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏ
#เต้าต้องตรวจ #ศูนย์ถันยรักษ์ #ตรวจมะเร็งเต้านม #SAVEYOURBREAST
#ปลูกความรู้ #ทรูปลูกปัญญา


****************************************