เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๖

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ผสานพลัง ทรูปลูกปัญญา และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
นำโดย คุณบุษดี เจียรวนนท์ เลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์ฯย  นพ. เฉลิมเดช กรรณวัฒน์ รองประธานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม และ นพ.ชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ ผู้อำนวยการกองอนามัยวัยทำงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างและพัฒนาแกนนำของชมรมให้สามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม และแนะนำการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในประชาคม (ในสถาบัน) และชุมชน (นอกสถาบัน) ย โดยเฉพาะผู้หญิงไทย รวมทั้งยังบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ต่างๆ เพื่อการส่งต่อให้ผู้ที่พบความผิดปกติของเต้านมได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือสามารถเข้าระบบการรักษาได้ทันท่วงที และพร้อมกันนี้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย คุณประพาฬพงษ์ มากนวล หัวหน้าฝ่ายทรูปลูกปัญญา ร่วมเป็นพันธมิตรในการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และการตรวจเต้านมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม VCOURSE ให้แก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ย ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โ
ดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในแขนงต่างๆ อาทิ นพ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ที่ปรึกษาสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พร้อมด้วยตัวแทนจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แนะนำการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning และการใช้ระบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเองบนแอปพลิเคชัน Breast Self Examination (BSE Application) อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง นักวิชาการนิเทศศาสตร์ แนะนำการเขียนแผนดำเนินงานโครงการอย่างมีกลยุทธ์ มุ่งสู่การต่อยอดกิจกรรมอย่างยั่งยืนย  และคุณจาสินี อ่ำบุญ ผู้เชี่ยวชาญการตรวจเต้านมด้วยตนเองจากศูนย์ถันยรักษ์ ให้ความรู้พร้อมสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธีในภาคปฏิบัติ อีกทั้งในการอบรมยังมอบความรู้การสร้างสรรค์กิจกรรมให้น่าสนใจด้วยการใช้สื่อออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ เภสัชกรหญิงโสภา พิมพ์สิริพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอล ช็อตคัต จำกัด
#เต้าต้องตรวจ
#ศูนย์ถันยรักษ์
#ตรวจมะเร็งเต้านม
#SAVEYOURBREAST
#
ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ