เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 14 - 16 สิงหาคม 2562

  ตามที่มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการ “โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ 

▶️ ระยะแรกระหว่างเดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2560 
▶️ ระยะที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2565

 โดยดำเนินการใน 21 จังหวัดนำร่อง ในกลุ่มสตรีเป้าหมายอายุ 30 - 70 ปี จำนวน 1.9 ล้านคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self Examination : BSE) 
และความคุ้มค่าคุ้มทุนกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพื่อลดปัญหาการป่วยและการตายของสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านมที่เป็นสาเหตุของการป่วยและการตายอันดับหนึ่งของสตรีไทยในปัจจุบัน

 สำหรับในปี พ.ศ. 2562 นี้ซึ่งเป็นปีที่ 7 ของการดำเนินงานโครงการที่ได้ผลดีมาตลอด มูลนิธิถันยรักษ์ฯ จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “ ครูฝึกผู้สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ” ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สืบสานโครงการ ใน 21 จังหวัดนำร่อง ได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ และทักษะเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโครงการฯ เพื่อการขยายผลในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

#ตรวจมะเร็งเต้านม " รอไม่ได้ "
#ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
#มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
#SAVEYOURBREAST
#TheBestProtectionIsEarlyDetection