เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ผนึกกำลัง 38 มหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ลดอัตราการเสียชีวิตผู้หญิงไทยจากภัยมะเร็งเต้านม

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ผนึกกำลัง 38 มหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ลดอัตราการเสียชีวิตผู้หญิงไทยจากภัยมะเร็งเต้านม
.
วันที่ 23-24 พ.ค. 2565 : ณ ห้องประชุมตรีเพชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการความร่วมมือภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ระหว่างมูลนิธิถันยรักษ์ฯ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม โดยมีตัวแทนคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ของมหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมทั้งแบบ Onsite และ Online กว่า 143 คน 
..
คุณบุษดี เจียรวนนท์ เลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์ ฯ กล่าวว่า “ปัจจุบัน มะเร็งเต้านมยังเป็นภัยร้ายอันดับหนึ่ง ที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทย และผู้หญิงทั่วโลก ทั้งๆ ที่มะเร็งเต้านมนั้นเป็นมะเร็งชนิดเดียวที่เกิดขึ้นกับอวัยวะภายนอกและหากมีการพบในระยะเริ่มต้น ผู้ป่วยสามารถรักษาหายได้ นอกจากนี้ จากรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูล มูลนิธิฯ ยังพบว่า สตรีที่ป่วยมะเร็งเต้านมในแถบเอเชียรวมทั้งประเทศไทยมีมากขึ้น และยังพบในกลุ่มที่อายุน้อยลงอีกด้วย
...
 มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งมีพันธกิจหลักในการรณรงค์ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า “ให้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาใช้อย่างเหมาะสม และให้รักษาคนจน คนรวยโดยเท่าเทียมกัน” ได้ตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากแนวโน้มดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 แห่ง  ซึ่งมีพันธกิจสำคัญได้แก่ การสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมียุทธศาสตร์ร่วมกัน 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศสาตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  โดยมีพื้นที่ให้บริการการศึกษา 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงยังมีบุคลากรมากกว่า 14,000 คน และมีนักศึกษามากกว่า 330,000 คน ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ การดูแลเต้านมและการตรวจเต้านมตนเองเบื้องต้นโดยมูลนิธิถันยรักษ์ฯให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการบริการวิชาการที่สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมูลนิธิฯ ได้จัดทำหลักสูตรผ่าน ระบบ e-Learning และกิจกรรมกระตุ้นต่างๆ เพื่อ ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งเข้าร่วมและพัฒนาผู้นำในการเผยแพร่ ความรู้ดังกล่าว ไปยังประชาชนทั่วไปให้ครอบคลุมมากที่สุด