เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ประกาศผลรอบแรก ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏใดจะได้ไปต่อ!!

 ประกาศผลรอบแรก
ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏใดจะได้ไปต่อ!!
.
กว่า ๓๐ ‘โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม’ 
ตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๕
จากทั่วประเทศ ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น 
เพื่อค้นหาชมรม ฯ ที่ตอบโจทย์ มีความคิดสร้างสรรค์ 
ที่จะให้นักศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม เข้าถึง และยั่งยืน
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาต่าง ๆ 
จนเหลือเพียง ๒๖ โครงการ ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 
ได้แก่..
.
๑. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (กลุ่มที่ ๕)
    อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์เบญจวรรณ นันทชัย
 
๒. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
    อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ดวงพร แสงสุวรรณ
 
๓. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
    อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดา พลพุทธา
                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรทัย พงษ์แก้ว
                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำรัสลักษณ์ เจริญแสน
 
 
๔. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี
    อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.เนติ เฉลยวาเรศ
                            ดร.กรวุฒิ แผนพรหม
 
๕. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
    อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นราวุธ สินสุพรรณ์
                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญญา กิ่งจันทร์
 
๖. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพ ฯ
    อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ กุลประสูติดิลก
    
๗. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์เสาวนีย์ ชูจันทร์
 
๘. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
    อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม
   
๙. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
    อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์
 
๑๐. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี
      อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์
 
๑๑. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์สุนีย์ เนตรภิญโญ
                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
 
๑๒. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
      อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์อาทิตยา จิตจำนงค์
      
๑๓. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
      อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์เพ็ญศรี จิตต์จันทร์   
 
 
 
๑๔. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
      อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ประเสริฐ ศรีนวล
                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิดา ดุรงคฤทธิชัย
 
๑๕. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
      อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์พิมพ์มาดา อัจฉริยพัฒนา
            อาจารย์วาสนา สุขไพศาล
                              ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์
                              รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ
 
๑๖. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
      อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดาวัลย์ จำปา
 
๑๗. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.มุจลินท์ แปงศิริ
 
๑๘. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
      อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.มธุรส ชลามาตย์
 
๑๙. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
      อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์เพิ่มพูล บุญมี
 
๒๐. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
      อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสระ ตั้งสุวรรณ์
                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา
 
๒๑. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
      อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ฐิติพร แสงพลอย
 
๒๒. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
      อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เครานวล
 
๒๓. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
      อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์คันธรส สุขกุล
 
๒๔. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
      อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ
 
๒๕. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
      อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณิภารัตน์ บุญกุล
 
๒๖. ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
      อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราตรี โพธิ์ระวัช
.
๒๖ ชมรมถันยรักษ์ ฯ ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ผ่านระบบออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นี้
พร้อมรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานชมรม ฯ ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
และอุปกรณ์สาธิตการตรวจมะเร็งเต้านม จากมูลนิธิธันยรักษ์ ฯ
เพื่อจัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎให้เป็นรูปธรรม 
ภายใน ๓ เดือน
.
หลังจากนั้นคณะกรรมการจะตัดสินรอบรองชนะเลิศ 
ให้เหลือเพียง ๑๐ โครงการสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
เพิ่มเติมโทร. ๐๘๙-๑๓๙-๖๐๙๔
#ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม
#มูลนิธิถันยรักษ์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏ
#ปลูกความรู้ #ทรูปลูกปัญญา