เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านมจัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ สานพลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มทรู จัด Workshop 
‘โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านมจัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ’ ประจำปี 2565 นำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เสริมกลยุทธ์แผนงานรณรงค์ของนักศึกษา สร้างแนวร่วมขับเคลื่อนการตระหนักรู้ สู้ภัยมะเร็งเต้านมให้ประชาชนทั่วประเทศ...
1-2 สิงหาคม 2565 : มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มทรู โดยฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา สานพลังสร้างแนวร่วมลดภัยมะเร็งเต้านม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ (Online Workshop) ‘โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม จัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ’ ประจำปี 2565 ให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 329 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมภารกิจทั้ง 26 แห่งทั่วประเทศ โดยการจัดตั้งชมรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ขยายผลสืบเนื่องมาจากการตอบรับที่ดีของการอบรมให้ความรู้ แก่ตัวแทนคณะทำงานจามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์ในการรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยหมั่นตรวจเต้านมด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง 
และสม่ำเสมอ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุษดี เจียรวนนท์ เลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวเปิดงาน 
ภารกิจของชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะดำเนินการเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม ให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และชุมชน replicas de r elojes หรือเครือข่ายของมหาวิทยาลัยตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการดูแลเต้านม และสร้างแนวร่วมอาสาสมัครภายใต้การดำเนินงานของชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 26 แห่ง
ในการอบรมครั้งนี้ ถือเป็นการลับคม ติดอาวุธทางความรู้ ให้น้อง ๆ พร้อมเคล็ดลับ และคำแนะนำที่สำคัญต่อการจัดตั้งชมรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นายแพทย์เฉลิมเดช กรรณวัฒน์ แพทย์ประจำศูนย์ถันยรักษ์ และรองประธานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ, คุณจาสินี อ่ำบุญ วิทยากรเชี่ยวชาญการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ประจำศูนย์ถันยรักษ์, นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ที่ปรึกษาสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อาจารย์พิเศษ และนักวิชาการด้านสื่อสารองค์กร, คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ 
ผู้ร่วมก่อตั้ง EEC THAILAND (Environmental Education Centre) และดำรงตำแหน่ง UNEP Goodwill Ambassador คนเเรกของประเทศไทย, แพทย์หญิง ลลนา ก้องธรนินทร์ เจ้าของโครงการ ‘ตัวเล็ก ใจใหญ่’, คุณผ่องอัมพร ศุภพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ทรูปลูกปัญญา, คุณปิลันธนี พาณิชพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม 
ทรูปลูกปัญญา และ ภญ. โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ นักธุรกิจร้อยล้าน ผู้เช่ียวชาญการใช้การตลาดออนไลน์ LINE IDOL และนักพูดชื่อดังแห่งเพจ ‘โซอี้ Digital Shortcut’ นอกจากนี้ น้อง ๆ ยังได้รับฟังคำแนะนําเพื่อเสริมกลยุทธ์ ปรับปรุงโครงการ และการบริหารชมรม สู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
ชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 26 แห่ง จะได้รับทุนสนับสนุน ชมรมละ 25,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ชุดสาธิตการตรวจเต้านมจากมูลนิธิถันยรักษ์ฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมของชมรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายในเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม 2565 
โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกชมรมถันยรักษ์ ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลและเป็นรูปธรรม จำนวน 10 ชมรมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และตามด้วยการลงพื้นที่เยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของแต่ละชมรม เพื่อตัดสินแผนงานในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป
#ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม #ชมรมถันยรักษ์ #มูลนิธิถันยรักษ์ฯ #มหาวิทยาลัยราชภัฏ #truetogether #csrtrue #ปลูกความรู้ #ทรูปลูกปัญญา