เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดอบรมวิทยากรแกนนำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ให้กับนักศึกษาพยาบาล

 มูลนิธิถันยรักษ์ ฯ สานพลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มทรู เพื่อโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม จัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2565
⚜️ วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดอบรมวิทยากรแกนนำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ replicas tag heuer และเพื่อสร้างแกนนำนักศึกษาจิตอาสาพิชิตมะเร็งเต้านม ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาแกนนำการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ห้อง ฉ.305 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม