เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและสร้างกลุ่มแกนนำ "เพชรถันยรักษ์"

 มูลนิธิถันยรักษ์ ฯ สานพลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มทรู เพื่อโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม จัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2565
วันที่ 28 กันยายน 2565
อาจารย์และนักศึกษาชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและสร้างกลุ่มแกนนำ "เพชรถันยรักษ์" ให้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาแต่ละคณะเพื่อเป็นแกนนำในการขยายความรู้ให้กับบุคลากรและนักศึกษาในคณะของตน
หัวข้อการอบรม คือ
(one)อบรมวิธีการใช้ Application BSE โดยอาจารย์กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ ผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
(two)อบรมการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง โดย อาจารย์รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิล และ อาจารย์กุลวดี เข่งวา