โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ

คณะกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ

 • สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์ประธานกิตติมศักดิ์

 • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

 • ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ

 • ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล กรรมการ

 • ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการ

 • คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี กรรมการ

 • คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา กรรมการ

 • ศ.นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี กรรมการ

 • ศ.เกียรติคุณ นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ

 • รศ.นพ.พิศิษฐ์ จิรวงศ์ กรรมการ

 • นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ เลขาธิการและกรรมการ

 • นายยศ เอื้อชูเกียรติ เหรัญญิก

ที่ปรึกษา

 • ศ.นพ.นิตย์ ศุภพงษ์ ที่ปรึกษา

 • ศ.นพ.นิวัฒน์ จันทรกุล ที่ปรึกษา

 • ศ.นพ.ไพรัช เทพมงคล ที่ปรึกษา

 • นางมนัสวี ธาดาสีห์ ที่ปรึกษา