โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

หัตถการเต้านม

 • สิทธิการรักษาพยาบาล
 • สิทธิเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง
  1. พบแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกใบส่งตรวจวินิจฉัย
  2. วันมาตรวจ นำบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ด เสียบตรวจสอบสิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ที่เครื่องตรวจสอบ สิทธิ ณ จุดบริการ ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก หรือ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ หรือ บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
 • สิทธิเบิกราชการอื่นๆ
  1. พบแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกใบส่งตรวจวินิจฉัย
  2. วันมาตรวจ นำใบส่งตรวจวินิจฉัย มาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ถันยรักษ์
 • สิทธิประกันสังคม (โรงพยาบาลศิริราช)
  1. พบแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกใบส่งตรวจวินิจฉัย
  2. วันมาตรวจ นำใบส่งตรวจวินิจฉัย ไปติดต่อหน่วยเวชระเบียน ห้อง 100 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก หรือ หน่วยตรวจประกัน สังคมโรงพยาบาลศิริราช ชั้น 3 ตึกนวมินทร์ฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์
  ใบส่งตรวจวินิจฉัย ไม่ประทับตรา “คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ” สิทธิประกันสังคม ไม่สามารถนัดหมายตรวจนอกเวลาราชการได้
 • สิทธิประกันสังคม (โรงพยาบาลอื่นๆ)
  1. พบแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกใบส่งตรวจวินิจฉัย
  2. นำใบส่งตรวจวินิจฉัย ไปติดต่อโรงพยาบาลต้นสังกัดที่มีสิทธิประกันสังคม เพื่อขอแบบสำหรับส่งตัวผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อ
  3. วันมาตรวจ นำใบส่งตรวจวินิจฉัย และแบบสำหรับส่งตัวผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อจากโรงพยาบาลต้สังกัดที่มีสิทธิประกันสังคม ไปติดต่อที่หน่วยเวชระเบียน ห้อง 100 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก หรือ หน่วยตรวจประกันสังคม ชั้น 3 ตึกนวมินทร์ฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์
  ใบส่งตรวจวินิจฉัย ไม่ประทับตรา “คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ” สิทธิประกันสังคม ไม่สามารถนัดหมายตรวจนอกเวลาราชการได้
 • สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) (โรงพยาบาลศิริราช)
  1. พบแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกใบส่งตรวจวินิจฉัย
  2. นำใบส่งตรวจวินิจฉัย ไปติดต่องานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อขอแบบ การส่งปรึกษาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลศิริราช
  3. วันมาตรวจ นำใบส่งตรวจวินิจฉัย และแบบการส่งปรึกษาผู้ป่วยฯ ไปติดต่อหน่วยตรวจสอบสิทธิ งานสิทธิประกัน สุขภาพ ห้อง 101 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก เพื่อยืนยันสิทธิ์ และนำบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ด เสียบตรวจสอบสิทธิ ที่เครื่องตรวจสอบสิทธิ ณ จุดบริการ ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก หรือ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ หรือ บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
  ทั้งนี้ แบบการส่งปรึกษาผู้ป่วยฯ ต้องระบุโรคเกี่ยวกับเต้านมเท่านั้น จึงจะสามารถใช้สิทธิได้ ใบส่งตรวจวินิจฉัย ไม่ประทับตรา “คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ” สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่สามารถนัดหมายตรวจนอกเวลาราชการได้
 • สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) (โรงพยาบาลอื่นๆ)
  1. พบแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกใบส่งตรวจวินิจฉัย
  2. นำใบส่งตรวจวินิจฉัย ไปติดต่อโรงพยาบาลต้นสังกัดที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขอแบบสำหรับส่งตัว ผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อ
  3. วันมาตรวจ นำใบส่งตรวจวินิจฉัย และแบบสำหรับส่งตัวผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อ ไปติดต่อหน่วยตรวจสอบ สิทธิ งานสิทธิประกันสุขภาพ ห้อง 101 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก เพื่อยืนยันสิทธิ์ และนำบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ด เสียบตรวจสอบสิทธิที่เครื่องตรวจสอบสิทธิ ณ จุดบริการ ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก หรือ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระ ศรีนครินทร์ หรือ บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
  ทั้งนี้ แบบการส่งปรึกษาผู้ป่วยฯ ต้องระบุโรคเกี่ยวกับเต้านมเท่านั้น จึงจะสามารถใช้สิทธิได้ ใบส่งตรวจวินิจฉัย ไม่ประทับตรา “คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ” สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่สามารถนัดหมายตรวจนอกเวลาราชการได้
 • สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) (สิทธิ์ว่าง)
 • เนื่องจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีประกาศยกเลิกสัญญากับสถานพยาบาล และให้ถือเป็น สิทธิว่าง หากผู้มาตรวจถือสิทธิว่าง ซึ่งจะถือเป็นสิทธิพิเศษที่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่มี หน่วยปฐมภูมิ สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนกว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะจัดหาสถานพยาบาลใหม่เข้าสู่ระบบให้ประชาชนเลือกใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาล

  ทั้งนี้ วันมาตรวจ ต้องนำใบส่งตรวจวินิจฉัย และแบบสำหรับส่งตัวผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อจาก โรงพยาบาลต้นสังกัดที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไปติดต่อหน่วยตรวจสอบสิทธิ งานสิทธิประกันสุขภาพ ห้อง 101 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก เพื่อยืนยันสิทธิ์ และนำบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ด เสียบตรวจสอบสิทธิ ที่เครื่องตรวจสอบสิทธิ ณ จุดบริการ ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก หรือ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ หรือ บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
 • เบิกไม่ได้
  1. หากต้องการใบส่งตรวจวินิจฉัย พบแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกใบส่งตรวจวินิจฉัย และนำมาในวันตรวจ
  2. มาตรวจด้วยตนเอง สามารถมาตรวจตามวัน - เวลาที่นัดไว้
 • ค่าบริการ
 • ขึ้นอยู่กับประเภทการทำหัตถการ เจ้าหน้าที่พยาบาลจะประเมินค่าบริการและแจ้งผู้มาตรวจเป็นรายบุคคล (เนื่องจาก กระบวนการการทำหัตถการของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน)

 • หมายเหตุ
 • ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล มีค่าบริการผู้ป่วยนอก 100 บาท
  กรณีตรวจนอกเวลาราชการ มีค่าธรรมเนียมศูนย์ถันยรักษ์ 400 บาท / ครั้ง
  ตามอัตราที่โรงพยาบาลศิริราชกำหนด