โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

ศูนย์ถันยรักษ์

 • วิสัยทัศน์ (Vision)
 • เป็นผู้นำในการวินิจฉัยโรคเต้านมครบวงจรที่ทันสมัย และเชี่ยวชาญ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้เรื่องการ ตรวจวินิจฉัย และการป้องกันมะเร็งเต้านม เพื่อให้ผู้หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม

 • พันธกิจ (Mission)
  1. บริการผู้มาตรวจจากทั่วประเทศในทุกระดับอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกันด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมด้วยทีมแพทย์ และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
  2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในเรื่องเทคนิค วิธีการตรวจวินิจฉัย ที่เป็นระบบ ได้ มาตรฐาน
  3. เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล สถิติ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องมะเร็งเต้านมและการป้องกัน
  4. ประสานและร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อทำงานวิจัย และเผยแพร่การป้องกันภัยจากมะเร็งเต้านม