โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ

 • ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิถันยรักษ์ฯ
 • เป็นองค์กรการกุศล ลำดับที่ 271 ของกระทรวงการคลัง ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 ด้วยพระ มหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชดำริช่วยเหลือหญิงไทยให้พ้นภัยจากมะเร็ง เต้านม จึงได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ จำนวน 12 ล้านบาท เป็นทุนเริ่มแรก และพระราชทานชื่อมูลนิธิ “ถันยรักษ์” ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ และทรงแต่งตั้งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ซึ่งต่อมาทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 สืบมา

  มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้นำคณะกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ มาปรึกษากับคณะกรรมการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อ พ.ศ. 2537 และได้มีมติจัดตั้ง ศูนย์ถันยรักษ์ ขึ้นที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อปี พ.ศ. 2538 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์ถันยรักษ์ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • ความสำคัญของการมีศูนย์วินิจฉัย โรคของเต้านมโดยเฉพาะ
  1. การวินิจฉัยและการดูแลรักษามะเร็งเต้านมจำเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือกันระหว่างแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลาย แขนง เพื่อผู้ป่วยได้มีการดูแลอย่างดีเป็นองค์รวม มีความถูกต้องได้มาตรฐานตามหลักสากล อีกทั้งมีความสะดวก และรวดเร็ว
  2. มีรังสีแพทย์ที่มีประสบการณ์ในด้านการตรวจเต้านม มีการปรึกษาในทีมแพทย์และลงความเห็น ในกรณีผู้มาตรวจ มีความผิดปกติที่ซับซ้อน เพื่อให้ได้การตรวจวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว
  3. มีรังสีแพทย์ที่ชำนาญและสนใจเฉพาะทางด้านภาพวินิจฉัยโรคของเต้านม
  4. มีนักรังสีการแพทย์ที่มีความชำนาญและทักษะในการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม
  5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถนำไปศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ หรือใช้เป็นแหล่งสืบค้นและฝึกหัตถการแปลผลภาพถ่าย รังสีให้แก่รังสีแพทย์ผู้สนใจได้